پرینت 
ترموگرافي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره دو روزه آشنایی با اشتباهات مرسوم در ترموگرافی و کارگاه عملی اندازه گیری دما برای همکاران شرکت بهره برداری و نگهداری مپنا در محل نیروگاه زواره برگزار شد. در این دوره دو روزه جمعی از مهندسین ستاد O&M مپنا و گروهی از مهندسین شاغل در نیروگاه های مختلفی که توسط گروه مپنا بهره برداری میگردد حضور داشتند. در این دوره شرکت کنندگان با اشتباهات مرسوم در ترموگرافی و راهکارهای رفع آنها آشنا شده و بطور عملی اندازه گیری دقیق دما را با دوربین ترموگرافی تجربه کردند.